طراحی و ساخت پروژه

اگر یک پروژه خیلی پیچیده نیست، ممکن است یک نوع پیمانکار طراح و سازنده را استخدام کنیم تا طول عمر ساخت کوتاه تر شود.

اگر یک پروژه خیلی پیچیده نیست، ممکن است یک نوع پیمانکار طراح و سازنده را استخدام کنیم تا طول عمر ساخت کوتاه تر شود.اگر یک پروژه خیلی پیچیده نیست، ممکن است یک نوع پیمانکار طراح و سازنده را استخدام کنیم تا طول عمر ساخت کوتاه تر شود.این پروژه بیان کننده استفاده از سون سگمنت و ای وی آر در الکترونیک می باشد.با نشان دادن ساعت به وسیله سون سگمنت نشان می دهیم که دیگر نیاز به ساعت های قدیمی نیست و امکانات آن نسبت به ساعت های قدیمی بیشتر می باشد. همچنین میتوانیم به وسیله چند سون سگمنت مجزا دیگر تاریخ روز و یا حتی دماسنج نیز نمایش دهیم.این پروژه بیان کننده استفاده از سون سگمنت و ای وی آر در الکترونیک می باشد.با نشان دادن ساعت به وسیله سون سگمنت نشان می دهیم که دیگر نیاز به ساعت های قدیمی نیست و امکانات آن نسبت به ساعت های قدیمی بیشتر می باشد. همچنین میتوانیم به وسیله چند سون سگمنت مجزا دیگر تاریخ روز و یا حتی دماسنج نیز نمایش دهیم.